Skip to content

Privacybeleid

1.   Algemeen

Konsento bemiddeling, met kantoor houdende te 9000 Gent, Rooigemlaan 532, België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij waarborgen de privacy van iedereen en zullen te alle tijde de persoonlijke informatie die u ons verschaft of die wij op onrechtstreekse wijze over u hebben verkregen op een vertrouwelijke wijze behandelen.

Konsento bemiddeling verbindt er zich toe om de privacyverklaring actueel te houden. In deze privacyverklaring leggen we u uit op welke manier en met welk doel wij uw persoonsgegevens verwerken

 

2.   Wie zijn wij?

Wij, dat zijn alle medewerkers van konsento bemiddeling. De privacywetgeving beschouwt ons als verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. Concreet betekent dat dat wij bepalen wat er met uw persoonsgegevens gebeurt, op welke wijze die verwerken en of wij uw gegevens eventueel aan derden doorgeven.

Onze contactgegevens zijn: konsento bemiddeling, met kantoor houdende te Rooigemlaan 532 9000 Gent, België, BTW BE561.833.007.

Telefoonnummer: +32 492 54 02 78 E-mail: florence@konsentobemiddeling.be

 

3.   Wie bent u?

Deze privacyverklaring is bestemd voor alle natuurlijke personen waarvan wij persoonsgegevens verwerken. Dat betekent dat deze privacyverklaring gericht is aan de volgende personen: cliënten, bezoekers van de website of andere derden (zoals adviseurs, experts, en dergelijke meer).

 

4.   Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Cliënteel

*Identificatiegegevens (zoals naam, familienaam, adres, telefoonnummer, en dergelijke meer)

*Beroep

* Rijksregisternummer

*Financiële gegevens (zoals uw bankrekeningnummer en dergelijke meer)

*Samenstelling van het gezin

Derden, adviseurs en experten

* Professionele informatie (hun functie, website, contactgegevens en dergelijke meer)

*Vaardigheden (hun opleidingen, talenkennis, educatie, en dergelijke meer)

*Eventueel hun curriculum vitae

In welbepaalde gevallen is het, in het kader van onze dienstverlening, noodzakelijk om gevoelige informatie van cliënten te verwerken. Gevoelige informatie betreft persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, alsook de verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. Wij verwerken gevoelige informatie alleen als de verwerking noodzakelijk is voor de doeleinden van een bemiddeling of therapeutisch traject.

 

5.   Welke gegevens worden verwerkt via de website?

U bezoekt onze website (www.konsentobemiddeling.be) uitsluitend met een beveiligde https verbinding. Dankzij het certificaat is alle verkeer van en naar de website automatisch versleuteld. Op die wijze garanderen wij een veilige verbinding. Om de goede werking van de website te garanderen en op te volgen, hebben we cookies nodig.

Cookies zijn kleine stukjes tekst die tijdens het bezoek van de website op je toestel bewaard worden. Hieronder lees je welke cookies op deze website actief zijn:

*Functionele cookies: bepaalde cookies, zoals een “sessie cookie”, gebruiken we op de website om diensten mogelijk te maken zoals het bijhouden van een keuze. Deze sessie cookie verdwijnt bij het sluiten van het browservenster en verzamelt verder geen persoonlijke gegevens.

*Analyse cookies: We willen graag weten hoe de site bezocht en gebruikt wordt, zodat we de website nog beter kunnen maken. Dat kunnen we dankzij Google Analytics, en ook daar zijn cookies voor nodig. Deze analyse cookies komen van Google. De IP-adressen worden geanonimiseerd en Google mag de gegevens uit onze Analytics niet delen met derden.

Voor meer informatie, kan u terecht op de volgende website: https://developers.google.com/ analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

In de instellingen van elke moderne browser kan u cookies verwijderen of uitschakelen. De website zal nog steeds toegankelijk zijn, maar zonder functionele cookies werken mogelijk niet alle diensten. Om aan te melden op een beveiligde pagina hebben we deze functionele cookies bijvoorbeeld nodig.

 

6.   Voor welke doeleinden gebruiken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens uiteraard niet zomaar. Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken, hangt af van de verhouding tussen uzelf en ons kantoor.

Wij geven u per categorie een overzicht van alle doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken.

Cliënteel

*Voor het opstellen en verder beheer van een dossier

*Om met u te communiceren

*Om uw belangen te kunnen behartigen

*Om onze diensten te verlenen

*Voor marketingdoeleinden

*Om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren

*Voor statistische doeleinden

*Om te voldoen aan wettelijke bepalingen

*Om onze eigen belangen te behartigen

 

Derden, adviseurs en experten

*Het beheer van een dossier in het belang van ons cliënteel

*Om met u te communiceren en dit binnen onze deontologische code

*Om te voldoen aan wettelijke bepalingen

*Om onze eigen belangen te behartigen

* Voor het opstellen en aangaan van contracten tot levering van goederen en/of diensten

*Voor statistische doeleinden

*Om te voldoen aan wettelijke bepalingen

*Om een cliëntenrelatie op te bouwen

 

7. Wettelijke basis verwerking persoonsgegevens

Om de hierboven vermelde persoonsgegevens te verwerken, baseren wij ons op volgende wettelijke basis:

*Uw toestemming: In een aantal gevallen zullen wij uw persoonsgegevens alleen verwerken als u ons daarvoor uw toestemming heeft verleend. In dat geval zullen wij u steeds informeren van het doel waarvoor uw persoonsgegevens gebruikt worden. Uw toestemming zal dan specifiek voor die doeleinden gelden. De toestemming hoeft niet noodzakelijkerwijs schriftelijk gegeven te worden. U kan ons ook mondeling (bijvoorbeeld via een telefoongesprek) toestemming verlenen. U heeft trouwens het recht om op elk ogenblik uw toestemming in te trekken.

*Uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen: De persoonsgegevens van cliënteel en leveranciers worden voornamelijk op deze wettelijke basis verwerkt.

*Wettelijke verplichting: In welbepaalde gevallen zijn wij wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken. Zo zijn wij bijvoorbeeld verplicht om in het kader van de antiwitwas en fiscale wetgeving bepaalde persoonsgegevens te verwerken.

*Onze gerechtvaardigde belangen: In een aantal gevallen is de verwerking noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen. Onze gerechtvaardigde belangen kaderen vooral in enerzijds het ontwikkelen van onze economische activiteiten en beschermen van onze economische belangen in de ruime zin en anderzijds het verbeteren van onze dienstverlening en verdere ondersteuning van ons cliënteel.

 

8.   Delen wij uw persoonsgegevens met derden?

In bepaalde gevallen moeten wij uw persoonsgegevens delen met derden. Dit kan noodzakelijk zijn om onze dienstverlening te garanderen. Deze derden kunnen enerzijds louter ontvanger zijn van uw persoonsgegevens of anderzijds uw persoonsgegevens in opdracht van ons verder verwerken (in dat geval werken wij samen met zogenaamde “verwerkers”). In dat laatste geval zien wij er steeds op toe dat wij met elke verwerker bepaalde afspraken maken over hoe zij uw persoonsgegevens mogen verwerken. Wij zullen er eveneens op toe zien dat onze verwerkers alle nodige maatregelen nemen om de veilige verwerking van uw persoonsgegevens te garanderen.

Wij kunnen een beroep doen op de volgende derden:

*Externe dienstverleners: accountants, banken, andere advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders, psychologen en dergelijke meer.

*Overheden en gerechtelijke instanties:

Wij verwerken al uw persoonsgegevens in België. Indien wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derden die niet gevestigd zijn in de Europese Unie, bieden wij passende waarborgen en zorgen wij ervoor dat u over afdwingbare rechten en doeltreffende rechtsmiddelen beschikt.

 

9.   Welke veiligheidsmaatregelen nemen wij?

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, vragen wij u om dit aan ons te melden. Wij nemen eveneens passende technische en organisatorische maatregelen om vast te stellen of een inbreuk in verband met uw persoonsgegevens heeft plaatsgevonden, en om de toezichthoudende autoriteit en uzelf daarvan zonder aarzeling in kennis te stellen.

 

10.        Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn. De bewaartermijn is afhankelijk van de persoonsgegevens en uw verhouding tot ons kantoor. Daarenboven moeten wij rekening  houden met bepaalde wettelijke verplichtingen die ons opleggen hoe lang wij bepaalde gegevens dienen te bewaren.

Wij geven u per categorie een overzicht van alle bewaartermijnen.

Cliënteel : 10 jaar na beëindiging van onze dienstverlening Derden, adviseurs en experten:  10 jaar na beëindiging van onze dienstverlening

 

11.        Wat zijn uw rechten?

Ten aanzien van ons kantoor, kan u de volgende rechten laten gelden:

*Recht op inzage: U heeft het recht om uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van de u betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens. In dat geval verstrekken wij u een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt.

*Recht op rectificatie: U heeft het recht om verbetering van uw gegevens te vragen. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking heeft u het recht vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

*Recht op gegevenswissing: U heeft, in bepaalde omstandigheden, het recht te eisen dat wij persoonsgegevens waarover wij beschikken, wissen. Wij nemen de nodige maatregelen om, indien mogelijk, uw persoonsgegevens te wissen en u in het andere geval te informeren indien de gegevenswissing niet mogelijk is

*Recht op beperking van de verwerking: U heeft, in bepaalde omstandigheden, het recht om de beperking van de verwerking te verkrijgen.

*Recht op overdraagbaarheid: U heeft het recht uw persoonsgegevens, die u aan ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en u heeft het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

*Recht op intrekking van uw toestemming: U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

*Recht van bezwaar: U heeft te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. In dat geval staken wij de verwerking van de persoonsgegevens tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

*Recht om een klacht in te dienen: U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. In België is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit. De zetel van de Gegevensbeschermingsautoriteit bevindt zich in de Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. Bepaalde rechten kan u niet zonder meer uitoefenen en zijn onderworpen aan een aantal voorwaarden bepaald in de toepasselijke privacywetgeving.

Indien u gebruik wenst te maken van één of meerdere van deze opgesomde rechten, dient u contact op te nemen met: Florence Verhenne Tel. +32 492 54 02 78 e-mail: florence@konsentobemiddeling.be

Als u het niet eens bent met de manier waarop uw vraag werd beantwoord, kan u zich in tweede instantie wenden tot de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Drukpersstraat 35, 1000 Brussel T +32 (0)2 274 48 00, F +32 (0)2 274 48 35 commission@privacycommission.be

Back To Top